PUSZKE O nas

Про нас

Фонд PUSZKE був заснований у 2018 році з ініціативи Марціна Ґринберґа та Ігоря Сусіда як відповідь на соціальні та суспільні потреби єврейської громади в Польщі. Понад 25 років міжнародні єврейські організації підтримують польську єврейську громаду – завдяки їм наша громада почала відроджуватися. Після багатьох років, коли ми черпали із благодійності інших, хочемо залучити до цієї діяльності місцеву громаду. Хочемо нагадати людям, що таке цдака і що означає відповідальність за членів громади.

Ми хочемо створити поле спільного збору речей і пожертв для безпосередньої допомоги дітям і сім’ям, для їхньої участі у поїздках, які об’єднують нашу громаду, участі у позашкільних заходах для обдарованих дітей і підтримки сімей, які потребують допомоги.

Після початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році Фонд також долучився до допомоги членам єврейської громади з України, які прибувають до Польщі. У перші місяці війни, у співпраці з іншими польськими єврейськими організаціями, PUSZKE допоміг забезпечити прийом біженців на польсько-українському кордоні, забезпечити їх провізією, одягом і медикаментами, а також дахом над головою. Зараз Фонд пропонує чотири програми допомоги українським біженцям: програму екстреної допомоги, програму “Житло“, програму “Зимова допомога” та психологічну підтримку.

У Фонді PUSZKE ми віримо, що основою єврейської ідентичності є тікун олам – на івриті це означає “відремонтувати світ”. Це нелегке завдання, і ми не ставимо собі за мету його виконати. Але ми твердо віримо, що разом, спільно, ми зможемо відремонтувати світ – шматочок за шматочком.

Люди PUSZKE

Марцін Ґринберґ

Марцін Ґринберґ

Президент і співзасновник

Ігор Сусід

Ігор Сусід

Віце-президент та співзасновник

Людмила Волинська

Людмила Волинська

Членкиня правління

Марґо Пісаркевич-Джин

Марґо Пісаркевич-Джин

Координаторка програм соціальної роботи

Аліція Ротфельд-Пачковська

Аліція Ротфельд-Пачковська

Соціальна працівниця

Юлія Д.

Юлія Д.

Соціальна працівниця

Вероніка Резницкі

Вероніка Резницкі

Соціальна працівниця

Олексій Єфремов

Олексій Єфремов

Адміністративний координатор

Пйотр Кулісевич

Пйотр Кулісевич

Адміністративна підтримка

Ніцан Рейснер

Ніцан Рейснер

Cпілкування

PUSZKE_Ekipa_1
PUSZKE_Ekipa_2

Статут Фундації PUSZKE (PL)

Statut Fundacji ’Fundacja Puszke’

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja pod nazwą „Fundacja Puszke”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. Nr 40 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2.

 1. Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.
 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
 3. Fundacja może:

1) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą

2) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.

§ 3.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4.

Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 5.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rozdział II
Cele i formy działania fundacji

§ 6.

Celami fundacji jest:

 1. działalność charytatywna i pomoc społeczna na rzecz osób o niskim statusie ekonomicznym ze środowiska żydowskiego,
 2. aktywizacja zawodowa i edukacyjna osób o niskim statusie ekonomicznym ze środowiska żydowskiego,
 3. integracja pokoleniowa osób ze środowiska żydowskiego,
 4. nauka, edukacja, oświata, sport oraz wychowanie.

§ 7.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

 1. tworzenie wolontariatu oraz szkolenia kadry,
 2. organizowanie imprez, konkursów, plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy związanej z celami Fundacji,
 3. organizowanie seminariów, dyskusji, sympozjów, warsztatów, wykładów, konferencji, odczytów, elektronicznej platformy oraz innych form wymiany wiedzy i poglądów dotyczących problematyki związanej z celami Fundacji,
 4. niedochodowa działalność edukacyjna dotycząca tradycji stowarzyszeniowych, tworzenia środowisk, a także idei datkowania,
 5. analizę wydajności działania fundacji w tym badania ewaluacyjne,
 6. wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe projektów, które w znaczącym stopniu mogą przyczynić się do rozwoju celów Fundacji,
 7. współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
 8. współpraca, nawiązywanie i utrzymywanie stosunków z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o celach zbieżnych lub uzupełniających wobec celów Fundacji,

Rozdział III
Majątek i dochody fundacji

§ 8.

1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc) złotych, oraz wszelkie inne aktywa nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

2. Składnikami majątkowymi na realizację celów Fundacji są dochody Fundacji, które pochodzić będą z:

a) funduszu założycielskiego i darowizn fundatorów;
b) darowizn, spadków oraz zapisów osób prawnych i osób fizycznych – zarówno rzeczowych jak i finansowych, w złotych polskich jak i walutach obcych, niezależnie od miejsca siedziby lub obywatelstwa darczyńcy;
c) ze zbiórek i imprez publicznych, sympozjów i konferencji biznesowych;
d) majątku ruchomego i nieruchomego oraz z praw majątkowych, w tym odsetki bankowe od wkładów pieniężnych;
e) inne wpływy i dochody.

3. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

4. Majątek Fundacji służy do realizacji działalności statutowej Fundacji.

5. Rozporządzanie składnikami trwałymi Fundacji może nastąpić gdy:

a)  uzasadnia to cel Fundacji,
b)  nastąpi naturalne zużycie,
c)  utrzymanie ich nie jest ekonomicznie uzasadnione.

§ 9.

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,

4) zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

§ 10.

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów oraz działań Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 11.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 12.

 1. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
 2. Fundacja   prowadzi   gospodarkę   finansową i ewidencję   księgową   zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 13.

1. Organami Fundacji są:

1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji.

2. Fundacja wykonuje swoje zadania przy pomocy Zarządu, pracowników etatowych Fundacji i wolontariuszy

 

Rada Fundacji

§ 14.

 1.  Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacje.
 2.  Pierwsza Rada Fundacji składa się z osób wybranych przez Fundatorów. Na czele Rady Fundacji stoi Przewodniczący.
 3.  W skład   Rady   Fundacji   mogą   wejść   osoby wskazane   jednomyślnie  przez dotychczasowych członków Rady Fundacji.
 4.  Rada Fundacji składa się od trzech do pięciu członków.
 5.  Fundatorzy mogą zostać członkami Rady Fundacji.
 6.  Osoby prawne będące członkami Rady Fundacji są reprezentowane są na sesji Rady Fundacji przez pełnomocników.
 7.  Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 15.

 1.   Członek Rady Fundacji może zrezygnować z członkostwa w drodze pisemnego zawiadomienia Rady Fundacji. Powyższa rezygnacja powinna zostać zatwierdzona przez Radę Fundacji na kolejnej sesji.
 2.   Członkostwo osoby prawnej wygasa automatycznie w przypadku upadłości lub rozwiązania zgodnego z prawem lub ustanowienia syndyka lub zarządcy.
 3.   Członkostwo osób fizycznych wygasa automatycznie w przypadku śmierci, ubezwłasnowolnienia oraz utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

§ 16.

Rada Fundacji sprawuje nadzór nad działalnością Fundacji oraz wytacza główne kierunki jej działalności. Ponadto Rada Fundacji podejmuje uchwały w następujących sprawach:

a) zmiany niniejszego statutu
b) zmiany celów oraz form działalności Fundacji
c) ustanawiania, zwalniania, kontroli oraz zawieszania członków Zarządu
d) zatwierdzania regulaminu zarządu
e) zatwierdzania budżetu Fundacji
f) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z jego działalności
g) wstępowania do innych organizacji oraz stowarzyszeń oraz rezygnowania z członkostwa w powyższych.
h) likwidacji Fundacji oraz ustanowienia likwidatora

§ 17.

 1.  Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady Fundacji z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Fundacji lub Rady Fundacji.
 2.  Zawiadomienia o sesjach Rady Fundacji dostarczane są członkom Rady Fundacji listem poleconym na adres podany Zarządowi. Zawiadomienie uznaje się za dokonane w chwili ich doręczenia. Zarząd wyśle do każdego członka zawiadomienie o sesji Rady Fundacji podając czas i miejsca oraz sprawy jakie będą rozważane przynajmniej 14 dni przed sesją. Sprawy rozważane podczas sesji nie ograniczają się do sprawy wymienionych w zawiadomieniu.
 3.  Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów i głosuje jawnie w sprawach jej przedstawionych.
 4.  Zmiana Statutu, rozwiązanie lub połączenie z inną organizacją zapada większością dwóch trzecich głosów obecnych na sesji Rady Fundacji. W przypadku równej ilości głosów, głos Przewodniczącego Rady Fundacji jest decydujący.

Zarząd Fundacji


§ 18.

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do reprezentowania Fundacji wobec osób trzecich uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.

§ 19.

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy.
 4. Fundatorzy mogą zostać członkami Zarządu.
 5. Zarząd może wybrać ze swego grona jednego lub dwóch wiceprezesów.

§ 20.

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

 1.   złożenia pisemnej rezygnacji,
 2.   utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 3.   śmierci członka Zarządu.

§ 21.

 1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
 2. uchwalanie planów działania Fundacji i budżetu,
 3. uchwalanie rocznych planów finansowych,
 4. uchwalanie regulaminu Zarządu,
 5. podejmowanie   decyzji   wewszelkichsprawach nie przekazanych  do kompetencji innych organów,
 6. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
 7. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
 8. decydowanie o utworzeniu i likwidacji wyodrębnionych instytutów, zakładów i placówek,
 9. powoływanieiodwoływaniedyrektorów wyodrębnionychinstytutów, zakładów i placówek,
 10. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.
 11. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 22.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatorów, Rady Fundacji albo innego członka Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 23.

 1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.
 2. Zarząd może zatrudniać pracowników etatowych Fundacji w ramach realizowania celów statutowych Fundacji.

Rozdział V
Zmiana Statutu

§ 24.

1.   Z wnioskiem o zmianę statutu może wystąpić:

 1. Zarząd Fundacji,
 2. Rada Fundacji,
 3. Decyzję o zmianie statutu Fundacji podejmuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji.

 

Rozdział VI
Połączenie z inną fundacją
§ 25.

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 26.

Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji.

Rozdział VII
Likwidacja Fundacji
§ 27.

1. Uchwałę o likwidacji podejmuje Rada Fundacji z powodu zrealizowania celów Fundacji lub wyczerpania się środków finansowych i majątku. W uchwale tej wyznacza się likwidatora majątku Fundacji.

 1. Zarząd Fundacji jest zobowiązany wystąpić do Rady o likwidację Fundacji w przypadku, gdy jej majątek nie wystarcza na pokrycie zobowiązań.
 2. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

 

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 28.

Statut niniejszy został opracowany przez Adwokata Pawła Ledermana zgodnie z upoważnieniem Fundatorów.