Dokumenty do pobrania

Program pomocy socjalnej

Program pomocy bezpośredniej jest adresowany do żydowskich rodzin z dziećmi oraz do osób starszych pochodzenia żydowskiego, które na skutek złej sytuacji ekonomicznej lub zdrowotnej nie są w stanie zaspokoić własnymi siłami swoich podstawowych potrzeb.

O pomoc mogą się ubiegać rodziny, które znalazły się w złej sytuacji ekonomicznej na skutek utraty pracy, choroby i związanych z nią wydatków, leczenia lub rehabilitacji, niepełnosprawności, niskich dochodów nie zaspokajających podstawowych potrzeb lub wypadków losowych.

PUSZKE dla Ukrainy

Fundacja PUSZKE włączyła się w pomoc na rzecz Ukrainy od pierwszych dni wojny wywołanej przez Rosję. Od czerwca 2022 roku, Fundacja skupiła się na pomaganiu żydowskim uchodźcom z Ukrainy w rozpoczęciu nowego życia w Polsce – tymczasowego lub na stałe. W tak trudnym momencie staramy się zapewnić jak najłatwiejszą aklimatyzację w nowym otoczeniu: pomoc psychologiczną, wsparcie w poszukiwaniu stałych miejsc zamieszkania, pracy i szkół dla dzieci.